Miljö & Kvalitet

Närbild på grönt löv

Vårgårda Bostäder är ett bostadsbolag som ständigt arbetar för att minimera sin miljöpåverkan. Som Vårgårdas största bostadsbolag har vi ett särskilt ansvar för miljön. Vi strävar efter att hushålla med resurserna i varje led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. Samtidigt går en stor dela av vårt miljöarbete ut på att öka miljöengagemanget hos våra hyresgäster och våra leverantörer. Det är tillsammans vi skapar ett miljöarbete som gör skillnad.

Sedan 2010 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Läs gärna om vår miljöredovisning här;

Miljöredovisning 2022

Vårgårda Bostäder ingår tillsammans med fyra andra kommunala bostadsbolag i Miljönätverket Sjuhärad. 

VÅR MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

Vårgårda Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö-och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

röd vallmoblomma på äng