PRESSINFORMATION GÄLLANDE BACKGÅRDSGATAN 1 -11

Sedan i början av juni har det pågått ett arbete med att ta fram förslag på hur fortsättningen av bygg- och energiprojektet Backgårdsgatan 1-11 skulle kunna se ut.

Resultatet har utmynnat i tre olika handlingsalternativ.
1. Fortsätta med bygg- och energiprojekten med de förändringar som krävs för att erhålla erforderliga tillstånd.
2. Fortsätta med byggprojektet och avveckla energiprojektet.
3. Avsluta bygg- och energiprojekten efter färdigställande av senast påbörjade huskropp (Backgårdsgatan 11).

Parallellt pågår en utredning om hur tidigare upphandlingar och beslut gått till. Denna utredning är inte klar men har hittills resulterat i att ett fortsatt arbete måste föregås av en ny upphandling.
Det pågår också en extern värdering av projektet för att ta reda på om det kommer att föreligga nedskrivningsbehov av den färdiga anläggningen. En sådan skulle påverka bolagets ekonomi på ett mycket ogynnsamt sätt.

Alternativ 1.
En fortsättning enligt alternativ 1 med nya upphandlingar innebär att en omprojektering behöver göras av energiprojektet med anledning av de förändringar som krävs för att erforderliga tillstånd ska kunna erhållas. Bland annat gäller det att flytta ut bränslecellen från bostadshuset till en gemensam anläggning där all vätgashantering samlas. Var denna anläggning ska placeras är ännu oklart eftersom tilltänkt placering ej kunnat godkännas av myndigheterna. I sin tur medför detta att ny kulvertledning måste anläggas på områden med omfattande grävningsarbeten som följd.
Besparingen med vätgasdrift blir inte så stor att det kan anses lönsamt ens om man bortser från investeringskostnaderna. På grund av att det erfordras dygnet runt beredskap ökar driftskostnaderna till att bli större än inbesparingen. Således ökar både investerings och driftskostnaderna för ett redan kostnadskrävande projekt.

Alternativ 2.
Byggprojektet fortsätter med ny upphandling av byggentreprenaden för hus 3 och 9 i samma utförande som de redan ombyggda. Energiprojektet avvecklas.

Alternativ 3.
Även byggprojektet avslutas efter ombyggnationen av backgårdsgatan 11. Det vill säga husen 3 och 9 byggs inte om i den omfattning som övriga hus gjorts. För att åter få dessa hus i uthyrningsbart skick måste dock en investering göras. Framför allt i lägenheter och trapphus men även till viss del exteriört. Totalupplevelsen av området med alla 6 husen skulle påverkas menligt av detta förfarande.

Bolagets ekonomi
Ovan har beskrivits de projektrelaterade argumenten för de olika förslagen. Det i allt överskuggande är det ändå bolagets ekonomi som måste sättas i centrum. Bolagets intjänandeförmåga är låg och omfattningen av de båda projektens storlek i förhållande till bolagets storlek är väldigt stor. Balansräkningens tillgångar var före projektstart ca 280 miljoner kronor och projektet i sin helhet som var tänkt att genomföras på fem år, omfattar 370 miljoner kronor. Det får anses angeläget att begränsa projektstorleken så mycket som möjligt och att framför att inte ta risker där man idag inte kan överblicka vilka kostnader det skulle innebära.

Beslut
Som vd har jag att föreslå styrelsen beslut. Motiveringen till mitt förslag är följande:
Med anledning av de många oklarheter som föreligger i alternativ 1 tillsammans med bolagets ekonomiska situation kan jag inte förespråka detta alternativ. Egentligen kan jag av delvis samma själ nämligen bolagets ekonomiska situation inte heller förespråka alternativ 2. Men alternativet 3 är ur ett helhetsperspektiv, så mycket sämre att det ändå blir alternativ 2 som föreslås.
Vd;s förslag till beslut:
Att efter erhållande av värderingsutlåtande och under förutsättning att detta inte förändrar förutsättningarna avsevärt, fortsätta med alternativ 2 genom upphandling av ombyggnad av Backgårdsgatan 3 och 9 i enlighet med övriga redan ombyggda hus. Resultat presenteras för styrelsen för beslut.
Att inleda avveckling av energiprojekt.
Styrelsen var enig i sitt beslut att följa vd,s förslag.

För mer information, kontakta styrelsens ordförande Mikaela Engström,
073 - 393 55 35

Ulf Bengtsson
Interim Vd
070 – 631 80 90
ulf.bengtsson@vargardabostader.se

 


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se